شرایط گارانتی

مواردی که شامل گارانتی نمی باشد به شرح ذیل می باشد :

1 – شکستگی به هر دلیلی

2 – عدم تناسب ظرفیت باطری با نوع خودرو

3 – صدمات ناشی از خرابی سیستم برق خودرو

4 – شارژ غیر اصولی باطری توسط آفتامات / اور شارژ / تخلیه الکترولیت

5 – تغییر شکل ظاهری باطری / باد گردی / اتصال کوتاه

6 – سفید شدن چراغ هیدرومتر

7 – در صورت به همراه نداشتن کارت ضمانت باطری مورد نظر